Obchodní podmínky (od 1.10.2011)

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

platnost od 1.10.2011

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.centropen-shop.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.centropen-shop.cz je obchodní firma REDDO CZ s.r.o. se sídlem v Hranicích IV -Drahotuše, Hranická 280, 753 61, IČO: 27780627. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakty“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění  pozdějších novel.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.centropen-shop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.centropen-shop.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při osobním potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, případně při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží doklad o koupi (faktura, prodejka). Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v systému e-shopu www.centropen-shop.cz jsou důvěrné a zaručujeme 100% diskrétnost. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či registračním e-mailem požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem nebo přes online platební terminál) a odstoupí od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a hlavně úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazném potvrzením. Kupující má právo stornovat objednávku dokud není expedována nebo může zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou nebo registračním e-mailem na centropen@centropen-shop.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 prac. dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku
U nás nic neriskujete. I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení resp. převzetí bez udání důvodu. Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy má prodávající nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál) a také v případě většího opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně použito. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, můžeme uplatnit náhradu škody.

K řádnému vrácení zboží je nutné splnit tyto podmínky:

 • nepoškozené zboží
 • zboží v původním obalu
 • s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
 • nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno do speciálního obalu
 • se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – záruční list, manuál apod. ...faktura Vám zůstává
 • vráceno v termínu stanoveném zákonem, tzn. do 14 dnů od převzetí
 • Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Omezení práva na odstoupení od smlouvy

I přesto, že kupující splní všechny uvedené náležitosti, nemusí být odstoupení od smlouvy a vrácení zboží platné. To platí v případě, kdy obchodník objednává u svého dodavatele zboží, případně zboží sám registruje, přímo pro konkrétního zákazníka a nemůže ho prodat nikomu dalšímu.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet následujícím dnem od převzetí zboží. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě), originální záruční list pokud byl se zbožím dodán a kontakt na Vás. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu.

Průběh samotné reklamace

Na vyřízení reklamace je ze zákona lhůta 30 kalendářních dnů (pokud by konec reklamace připadl na sobotu, neděli nebo státní svátek, posouvá se konec reklamační lhůty na nejbližší následující pracovní den). Reklamační lhůta se počítá ode dne následujícího po přijetí zboží, tzn. pokud zboží odesíláte ve středu a my zboží přijmeme ve čtvrtek, 30denní lhůta se začíná počítat od pátku. Výsledek reklamace známe až po přijetí zboží od servisu nazpět. Přijaté zboží odesíláme k zákazníkovi v den přijetí zboží ze servisu.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Záruka se nevztahuje

 • poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s přepravcem při dodání zásilky)

Postup při reklamaci zboží

 • V případě zakoupení zboží přes internetový obchod nás nformujte telefonicky na čísle (....) či e-mailem (centropen@centropen-shop.cz).
 • Při koupi zboží přes internet - zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu:

              REDDO CZ s.r.o.  

              Hranická 280

              Hranice IV - Drahotuše

              753 61

 • ke zboží vždy přiložte list papíru, kde bude popsán problém či vada zboží, zpáteční adresa a tel. kontakt na Vás
 • k vyřízení reklamace je nutný doklad o koupi (prodejka, faktura) + záruční list pokud byl součástí. Záruční list musí být originál, doklad o koupi stačí kopie

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen ověřit buď emailem, nebo telefonicky.

 • V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky
 • V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním
 • V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produkt
 • V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v zákaznické sekci.

Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.